تجزیه و تحلیل روغن‌(روانکارها) برای حفظ قابلیت اطمینان و افزایش طول عمر قطعات ضروری می‌باشد.در این فرایند تحلیل‌گران داده‌های جمع‌آوری شده را تحلیل می‌کنند تا...