Bill of Materials : لیست مفصلی از قطعات و مقادیر مورد نیاز مربوط به آنها که برای تکمیل یک پروژه لازم است Downtime : بازه...