جایزه ملی تعالی نگهداری ایران، فرآیندی است که طی آن همه ساله به برترین سازمان­ های ایرانی حائز شرایط در بخش­های مختلف کشور (مطابق طبقه...