CMMS

CMMS چیست

CMMS یک نرم افزار رایانه ای است که برای ساده سازی مدیریت نگهداری طراحی شده است. CMMS مخفف Computerized Maintenance Management System - یا Computerized...
Read More