مزایای برنامه ریزی و زمان‌بندی مناسب نگهداری و تعمیرات بسیار زیاد است و شامل مواردی همچون: افزایش کارایی در عملکرد بهره‌بردارانکاهش زمان‌های خرابیکاهش مصرف قطعات...