به نظر می رسد گردآوری تیمی از ستاره ها و قهرمانان کار جذابی باشد. مطمئناً گروهی از افراد با استعداد باید موفق شوند و نتایج...