کارتیمی

Autonomous Maintenance

ایجاد فرهنگ قابلیت اطمینان

غالباً گفته می شود كه دستیابی به قابلیت اطمینان باید مشابه دستیابی به ایمنی باشد - سازمان‌ها برای دستیابی به فرهنگ قابلیت اطمینان باید همان...
Read More
الگوهای سازمانی

هفت ویژگی سازمان‌های یادگیرنده

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که ظرفیت‌هایش را برای خلق آینده خود توسعه می‌دهد. هدف آن نیز توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان‌ها برای مقابله با محیط...
Read More