ین آزمایش برای مواقعی که روغن خورنده می تواند آسیب قابل توجهی ایجاد کند مفید می باشد. همچنین در سیستم های روانکاری که احتمال تشکیل...