غالباً گفته می شود كه دستیابی به قابلیت اطمینان باید مشابه دستیابی به ایمنی باشد - سازمان‌ها برای دستیابی به فرهنگ قابلیت اطمینان باید همان...