نگهداری پیشگیرانه رویکردی هوشمندانه و کنشگرایانه در به نگهداری دارد و دربر گیردنه چهار اقدام کلیدی : بازرسی ، شناسایی ، اصلاح و پیشگیری می‌باشد....