سازمان نت: مجموعه‌اي از عوامل پرسنلي، تجهيزات، تسهيلات و ساختمان‌ها كه با اهداف تعريف ‌شده طوری در كنار يكديگر قرار گرفته اند که بتوانند به...