مفهوم مدرن هم افزایی توسط شیمی دانان ارائه شد. آنها دریافتند هربار که اتمها یا مولکول ها را از یک ترکیب پیچیده جدا می کنند...