به کدی که تخصیص آن به جهت شناسایی و تطبیق تک تک کالاهای موجود در انبار انجام می گیرد، کد انبار و به عملیات تخصیص...