مقدمه اصطكاك بين دو ماده كه نسبت به يكديگر حركت مي‌كنند، باعث گرما و سايش مي‌شود. این گرما و سایش در صنعت باعث خسارات فراوانی...