شعار این نوع از نت این است: "تا قطعه ای شکسته / معیوب نشده، آن را تعمیر / تعویض نمی کنیم." این نوع تعمیرات صرفاً...