برنامه‌ريزي مؤثر فعالیت‌های نگهداري و تعمیرات براي كل تیم ومجموعه نت در یک سازمان امری ضروري است. محتوای تشکیل دهنده یک به برنامه اجرایی نگهداری...