قبل از بهبود هر شاخصی بهتر است ماهیت اصلی و چرایی اهمیت آن برای یک سازمان را مشخص کرد. باید بدانیم که شاخصی مورد نظر...