آشنایی با روش‌هایی که بعد از نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه بوجود آمده تصور کنید که قادر باشید در لحظه و بدون هیچ پیش زمینه قبلی...