قبل از اینکه به بررسی درست یا اشتباه بودن رویکرد Run to fail بپردازیم، لازم است تا تعریف دقیقی از آن ارایه کنیم. رویکرد RTF...